Våtmarkene på Jæren

Elvene, myrene, innsjøene og gruntvannsområdene på Jæren har en magisk tiltrekningskraft på fugler. Her finner de mat og her finner de hvile, på trekk til eller fra overvintringsområder. Et klima med milde vintre frister også mange til å overvintre i våtmarkene på Jæren og langs kysten.

RAMSAR-konvensjonen

I Jærstrendene landskapsvernområde er det åtte områder med
fuglefredning. Disse og 15 andre våtmarker på Jæren har fått
internasjonal vernestatus gjennom Ramsarkonvensjonen. De i alt
23 vernede våtmarkene kalles for Jæren våtmarkssystem og er et
nettverk av myrer, innsjøer og gruntvannsområder. At områdene
har Ramsarstatus betyr at de har internasjonal beskyttelse mot
inngrep og forringelse.

Ramsarområde i Sola – Harvelandsvatnet.
Foto: Erik Thoring

Ramsarområde i Sola – Grannesbukta.
Foto: Marius Harlem

Ramsarområde i Sola – Storemyr.
Foto: Erik Thoring

Besøkssenter våtmark Jæren

Besøkssenter våtmark Jæren (BVJ) er et nasjonalt, autorisert naturinformasjonssenter for våtmark. BVJ ble opprettet i 2012 og er finansiert av Miljødirektoratet. Besøkssenteret har tre anlegg: Mostun natursenter i Stavanger, Friluftsfyret Kvassheim i Hå, og Friluftshuset på Orre i Klepp. BVJ drives i et samarbeid mellom Naturvernforbundet i Rogaland, Jæren Friluftsråd og
Statsforvalteren i Rogaland.

Mostun natursenter i Stavanger

Friluftshuset på Orre

Friluftsfyret Kvassheim