Landskaps­vernområde

Jærstrendene er blant landets best besøkte turområder med over en million besøk i året. Jærstrendene landskapsvernområde strekker seg fra Tungevågen i Randaberg til Sirevåg i Hå. Her finnes de lengste sandstrendene i Norge og et svært rikt dyre- og planteliv.

Solastranden mest besøkt

Solastranden er blant de tre lengste sandstrendene på Jærkysten og den mest besøkte. Det skyldes nærheten til Stavanger og Sandnes. Bruken av Solastranden startet for alvor med byggingen av hotell i 1915 og siden bygging av hytter. Utbyggingspresset økte etter krigen, med det ble avverget med et 10-årig bygge-
forbud i 1958. Arealene ble deretter sikret for allmennheten ved statlige oppkjøp.

Solastranden.
Foto: Erik Thoring

Verneområde på flyplassen

Bak gjerdene i sør-vestre del av flyplassen, ligger det et unikt og sjeldent verneområde. Unikt fordi det er et usedvanlig rikt plante- og dyreliv her. Sjeldent fordi det er et av få gjenværende intakte bakdynelandskap på Jæren. Flyplassområdet er landskapsvernet med tillegg for plantelivsfredning. Selv om verneområdet er en fredet plett, trues verneverdiene av tilgroing og drenering av våtmarksengene.

Plantefredet område på flyplassen.
Foto: Erik Thoring

Landskapsvernet siden 1977

Økt nydyrking av sanddyneområdene bekymret mange og i 1973 ble arbeidet med en verneplan satt i gang. 2. september 1977 ble Jærstrendene landskapsvernområde vedtatt av Stortinget og siden revidert i 2003. Verneområdet er om lag sju mil langt og bredden varierer fra 10 til 650 meter. Om lag 25 km av strekningen er sanddyner, resten er stein- og bergkyst. Landskapsvernet
omfatter også sjøarealer, øyer og holmer.

Restaurering av sanddyner.
Foto: Erik Thoring